Infoavond in Sluuspoort over terugkeer van de trekgaten

Nieuw trilveen in de Wieden. Herstel van het oude laagveenlandschap, waardoor een eldorado ontstaat voor bijzondere flora en fauna. Dat is het doel van het Life project, dat sinds vorig jaar wordt uitgevoerd in de Trekgaten achter Zwartsluis.

De werkzaamheden zijn, nu het broedseizoen in aantocht is, in de  laatste fase beland. Op donderdag 17 maart wordt er in Sluuspoort een, naar verwachting boeiende, avond over dit project gehouden. Belangstellenden kunnen zich dan laten informeren door de heren Blaauwbroek en Lassche van Natuurmonumenten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het gebied te ontdoen van de vele bebossing die er is ontstaan. In totaal is negen hectare onder handen genomen. Ontdaan van de bossen doet het gebied z’n naam weer alle eer aan: de  trekgaten zijn hiermee teruggekeerd. Om misverstanden te voorkomen, niet alle bossen zijn verdwenen. De bomen die op hoogveen staan, blijven behouden. Juist daardoor ontstaat een gevarieerd landschap.

De eerste fase van het Life project vond in de directe  omgeving van Belt-Schutsloot plaats. Nu de tweede fase bij Zwartsluis vrijwel is afgerond zijn de zogenaamde ‘drijftillen’ hersteld en is letterlijk een bodem gelegd voor de  terugkeer van vegetatie met  krabbenscheer,, blauwgraslanden en galigaanmoerassen. Daarin kunnen bijzondere planten en dieren leven. Voorbeelden zijn de grote vuurvlinder, de gevlekte witsnuitlibel, de groenknolorchis en de otter.

De heren Blaauwbroek en Lassche geven een uitgebreide inkijk in dit project, dat  mogelijk is gemaakt dankzij een forse Europese subsidie. Zij gaan in op de werkzaamheden die zijn uitgevoerd, maar vooral ook op het beoogde effect. De toegang is gratis. Sluuspoort, Handelskade 25, Zwartsluis.